OŚWIADCZENIE SPÓŁKI

O firmie

Manuli Hydraulics Polska Spółka Akcyjna
Adres siedziby spółki:
ul. Brzezińska 50
41-404 Mysłowice
Polska
NIP: 2220009234
REGON: 271143117
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000081700.


A. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał akcyjny spółki wynosi 132 976 554,60 zł, w pełni opłacony.
Liczba akcji wszystkich serii A-F wynosi 58 579 980. Wartość nominalna 2,27 zł. Wszystkie akcje nie są uprzywilejowane.
Jedynym akcjonariuszem spółki jest Manuli Rubber Industries S.p.A. z siedzibą w Mediolanie, we Włoszech.
 

B. DEMATERIALIZACJA AKCJI

W wyniku wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.
Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać kontaktując się z Sekretariatem spółki, za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.
Data i treść wezwania do złożenia akcji w spółce:

Data i treść kolejnego wezwania do złożenia akcji w spółce:


C. REJESTR AKCJONARIUSZY

Rejestr akcjonariuszy prowadzony jest przez Dom Maklerski BDM S.A.
Uchwała o wyborze podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy:

Regulamin rejestru akcjonariuszy:


D. WALNE ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad i projektem uchwał:


Company statement

ABOUT THE COMPANY

Manuli Hydraulics Polska Spółka Akcyjna
Registered address of the company:
50, Brzezinska street
41-404 Myslowice
Poland
Tax number: 2220009234
Statistical number: 271143117
The company is registered in the District Court Katowice-Wschód in Katowice,
VIII Commercial Division of the National Court Register, under number 0000081700.


A. SHARE CAPITAL

The company's share capital amounts to PLN 132,976,554.60, fully paid up.
The number of shares of all series A-F is 58 579 980. The nominal value is PLN 2.27. All shares are not privileged.
The sole shareholder of the company is Manuli Rubber Industries S.p.A. based in Milan, Italy.
 

B. DEMATERIALIZATION OF SHARES

As a result of the entry into force of the Act on August 30, 2019 on the amendment to the Act - the Code of Commercial Companies and some other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), by 31/12/2020 at the latest, should be submitted into the company all paper documents of ownership of shares so that they can be converted into form electronic. The binding force of the share certificates issued by the company shall expire by virtue of the law on 1 January 2021.
The submission of share documents in the company takes place against a written receipt issued to the shareholder.
More information on the dematerialisation of shares can be obtained by contacting the company's Secretariat, using the contact form or by phone.
Date and content of the call to submit shares in the company:

Date and content of the next call to submit shares in the company:


C. REGISTER OF SHAREHOLDERS

The register of shareholders is kept by Dom Maklerski BDM S.A.
Resolution on the selection of the entity authorized to keep the register of shareholders:

Regulations of the shareholder register:


D. GENERAL MEETINGS

Announcements about general meetings with a detailed agenda and draft resolutions:


7 + 13 =

CONTACT US

Siedziba spółki:
ul. Brzezińska 50
41-404 Mysłowice, Polska
Email: mhpolska@manulihydraulics.com.pl
Tel. Sekretariat: +48 322220201

Headquarters:
50, Brzezinska street
41-404 Myslowice, Poland
Email: mhpolska@manulihydraulics.com.pl
Tel. Secretary: +48 322220201